Pojištění společnosti STYLBAU, s.r.o.

Škodové pojištění společnosti

Škodové pojištěníGenerální dodavatel staveb – stavební firma STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové – má u České pojišťovny a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu č. 42746368-14 ze dne 20.2.2012 o škodovém stavebním pojištění ve výši 50 mil. Kč. Součástí pojistné smlouvy je pojištění křížové odpovědnosti za škodu.

Toto pojištění je určeno pro krytí škod, ke kterým může dojít v souvislosti se stavebním nebo montážním projektem tzn.:

 • škody při provádění samotných pojištěných věcí,
 • škody na stavebním či montážním materiálu,
 • škody na stavebních či montážních strojích,
 • škody na zařízení staveniště,
 • škody při zkušebním provozu nebo v záručním období,
 • škody z titulu odpovědnosti vůči třetím osobám, za kterou je pojištěný odpovědný ze zákona, apod.,
 • investorův ušlý zisk.

Stavebně montážní pojištění

aaGenerální dodavatel staveb – stavební firma STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové – má u České pojišťovny a.s. uzavřenou smlouvu o pojištění stavebně montážním č. 565-02335-17 ze dne 10.8.2009. Pojištění je sjednané na všechna budovaná stavební díla, jejichž hodnota nepřesáhne 60 mil. Kč pro jednotlivé dílo.

Stavebně montážní pojištění kryje škody, které mohou nastat během stavební činnosti, nebo montáže technologických celků. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, zejména škod vzniklých z následujících příčin:

 • požárem, likvidací požáru, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu;
 • záplavou, povodní, plovoucím ledem, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
 • pádem pojištěné věci, nárazem;
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení;
 • neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.

 

2010 © STYLBAU s.r.o.
Webdesign & SEO eStudio.cz